نحوه برخورد منشی با مراجعین

منشی‌ها سفیر برند پزشکان هستند و عملکرد قدرتمند و ضعیف آن‌ها تاثیر مستقیمی بر افزایش و یا کاهش اعتبار حرفه‌ای پزشک دارد. در برخی از موارد حتی منشی ها نقش مدیر مطب و دستیار پزشک را داشته و به عنوان چشم و گوش مطب و کلینیک پزشکی هستند. وظایف منشی ها عبارتند از: تماس تلفنی با مشتریان قدیم و جذ ...